DOSADAŠNJI NAČIN ODLAGANJA OTPADA NIJE DOBAR, PRIMJENJUJEMO NOVI NAČIN ZBRINJAVANJA OTPADA


Promijenimo svoje navike!

Do sada se otpad spremao u jedan komunalni spremnik koji su komunalna poduzeća praznila u komunalne kamione i odvozili na odlagališta otpada. Do sada je bilo bitno otpad nekuda odvesti i odložiti ga. Tako odložen otpad uzrokuje velika i dugotrajna zagađenja, njegovim raspadanjem nastaju CO2 (ugljik dioksid) i CH4 (metan), plinoviti i topljivi štetni produkti, biološki onečišćivači, teški metali i druge otrovne tvari koje utječu na zagađivanje vode, tla i zraka. Insekti i ostale životinje koje borave na takvim odlagalištima prenose nam razne zarazne bolesti. Ovakvim dosadašnjim načinom odlaganja otpada štetimo okolišu i dovodimo u opasnost zdravlje ljudi. 80% otpada koji bacamo je uporabljiv, stoga je bitno da taj otpad odložimo na propisan način kako bi on postao sirovina od koje će nastati novi proizvod. 

Preuzmite letak i pregledajte ga!