KOMPOSTIRANJE


Kompostiranje je način recikliranja organskog otpada koji čini preko 30% ukupnog otpada svakog kućanstva. Postupak kompostiranja podrazumijeva biološku razgradnju organskih materijala što rezultira smanjenjem biološkog otpada, a kao pozitivni produkt nastaje KOMPOST kojeg sačinjavaju humus i druge hranjive tvari. Postupak kompostiranja traje između 10 i 12 mjeseci.