EVIDENCIJA O KOMUNALNOJ INFRASTRUKTURI - NERAZVRSTANE CESTE


Nerazvrstane ceste javno su dobro u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Tučepi.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine Tučepi niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno odluci Općinskog načelnika, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Nerazvrstane ceste održavaju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Tučepi. Radovi održavanja nerazvrstanih cesta su radovi redovnog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama i javnoprometnim površinama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.