Evidencija o komunalnoj infrastrukturi - Nerazvrstane ceste


Nerazvrstana cesta je cesta koja se koristi za promet vozilima i koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se tijekom godine obavljaju na nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima, a obavljaju ih pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.

Održavanje u zimskim uvjetima obuhvaća skup mjera i aktivnosti koje se tijekom zimskog razdoblja obavljaju na nerazvrstanim cestama u cilju osiguravanja prohodnosti nerazvrstanih cesta, a utvrđuju se godišnjim programom radova na održavanju nerazvrstanih cesta Općine Lanišće u zimskom razdoblju kojeg donosi općinski načelnik.

Nerazvrstane ceste na području Općine u zimskim uvjetima održavaju pravne ili fizičke osobe, na temelju pisanog ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.